< Takaisin hankkeisiin

Wood Quality in Russia and Two-Way Information Service in Forestry (Interreg), Comparison of Harvesting Methods – Impacts on Wood Quality and Overall Performance of Wood Harvesting Companies (Tacis)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena oli edistää Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan puunkorjuu- ja jalostusyritysten välistä kauppaa ja tuotannollista yhteistyötä sekä tukea teknologian siirtoa metsäalalla. Yhteishankkeen tavoitteena oli myös tehostaa metsäalan tutkimuslaitosten välistä tiedonvaihtoa ja -hyödyntämistä sekä tarjota venäläisille metsäalan oppilaitoksille tietoa korjuuyritysten keskeisimmistä koulutustarpeista.

Keskeiset toimenpiteet

Interreg: • Koivusta ja kuusesta saatavan tukkiraaka-aineen laadun tutkiminen koivuvaneriviilun ja -sahatavaran valmistusta ja tuotteita varten, • Raportin laatiminen Karjalan tasavallassa käytössä olevien vaikutuksista raaka-aineen laatuun • Rekisterin kokoaminen Luoteis-Venäjän metsä- ja puualan yrityksistä Idän metsätieto-internetpalveluun: www.idanmetsatieto.info. • Venäjänkielisen materiaalin tuottaminen Idän metsatieto -palvelun venäjänkieliseen rinnakkaissivustoon Suomen metsäsektorista (www.lesinfo.fi). Tacis: • Vertailevan tutkimuksen tekeminen pohjoismaisen tavaralajimenetelmän ja venäläisen kokorunkomenetelmän vaikutuksia puutavaran laatuun, työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, taloudelliseen tuottavuuteen sekä ympäristöön, • Comparison of wood harvesting methods in the Republic of Karelia -kirjan julkaisu venäjäksi ja englanniksi. • Koulutustarvekartoituksen tekeminen venäläisten puunkorjuuyritysten työntekijöille, metsäkoneenkuljettajien ammatillisten taitojen analysointi. • Kirjallisuuskatsaus puun laatuun liittyvästä tutkimuksesta Luoteis-Venäjällä. • Vertailututkimuksen tulosten koonti ja lisääminen internetpalvelun venäjänkielisille sivuille www.lesinfo.fi ja suomenkielisille sivuille www.idanmetsatieto.info.

Hankkeen tulokset

Interreg osiossa tutkittiin venäläisestä koivusta ja kuusesta saatavan tukkiraaka-aineen laatua koivuvaneriviilun ja -sahatavaran ja kuusisahatavaran valmistuksen ja tuotteiden kannalta. Tutkimuksessa keskityttiin Karjalan tasavallasta peräisin olevaan puuhun, mutta aineistoa täydennettiin myös Leningradin ja Vologdan alueen puulla. Karjalan tasavallassa käytössä olevien puunkorjuumenetelmien (runko- ja tavaralajimenetelmä) vaikutuksista raaka-aineen laatuun tuotettiin raportti, joka perustui kirjallisuuden kartoitukseen ja merkittävimmille karjalaisille puunkorjuuyrityksille tehtyyn kyselytutkimukseen. Korjuumenetelmäselvityksen toteutuksesta vastasi asiantuntijapalveluna Petroskoin valtionyliopiston metsäinsinööritiedekunta. Luoteis-Venäjän metsä- ja puualan yrityksistä koottu rekisteri Idän metsätieto-internetpalveluun toimii suomalaisyrityksille omatoimiseen käyttöön soveltuvana työkaluna partnereiden hakuun. Uudessa Idän metsätieto-internetpalvelun venäjänkielisellä rinnakkaissivustolla julkaistiin 20 sivun laajuinen aineisto Suomen metsäsektorista sisältäen tietoa metsävaroista, metsäpolitiikasta, metsänhoidosta, puunkorjuusta, metsäteollisuudesta sekä metsien monimuotoisuudesta. Lisäksi siinä julkaistiin tietoa Suomen puuteollisuuden laatuvaatimuksista raaka-aineelle ja raportti suomalaisen puunkorjuuteknologian käytöstä Venäjällä. Sekä suomen- että venäjänkieliseen palveluun lisättiin puunlaatuosio, jossa julkaistiin kuusen ja koivun laatututkimuksen esittelyaineistot. Hankkeen aikana julkaistu kirja antoi yrityksille uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa korjuumenetelmän valinnan tueksi sekä tarjosi teknologian arviointiin uusia näkökulmia tuomalla esiin perinteisten taloudellisten kriteerien lisäksi ergonomian, ympäristöllisten vaikutusten sekä puutavaran laadun tärkeyden. Tutkimuksen perusteella voitiin muun muassa todeta, että siirtymällä kokorunkomenetelmästä tavaralajimenetelmään yrityksen kannattavuus voi nousta 30 prosenttia. Kirjoja lähetettiin myös alan oppilaitoksille opetuskäyttöön. Metsäkoneenkuljettajien ammatillisesta osaamisesta tehdystä kartoituksesta laadittiin venäjän- ja suomenkielinen raportti, jota oppilaitokset voivat käyttää työkaluna suunnitellessaan tulevaa kurssitarjontaansa. Raportissa tuotiin esille mm. metsäkoneenkuljettajia koskevat kiireellisimmät koulutustarpeet Venäjällä. Kaikkiaan hankkeessa tuotettiin 7 laajaa ja 16 suppeampaa raporttia ja artikkelia. Hankkeen aikana Metsäntutkimuslaitoksen ja Petroskoin valtionyliopisto metsäinsinööritiedekunnan yhteistyösuhteet syvenivät ja Karjalan tasavallan korjuuyrityksiin luotiin yhteistyöverkosto.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-10-01 - 2008-08-04

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

105 631 € / 73 942 €


Päätoteuttaja

The Finnish Forest Research Institute Metla, Joensuu Research Centre
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petrozavodsk State University - Faculty of Forest Engineering
UPM-Kymmene Wood Oy
StoraEnso Oy
Ponsse Oyj
Thomesto Oy