< Takaisin hankkeisiin

The Roots and the Shoots of Runic Song (the Tacis project supporting the project ”Folk Music development project in support of cultural tourism”)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Projektin ja sen rinnakkaishankkeen Kansan Musiikki – kulttuurimatkailun kehittämisprojekti tärkeimpänä tavoitteena oli synnyttää Kainuuseen ja Vienan Karjalaan yhteinen kansanmusiikin, kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun osaamisalue ja luoda Kainuuseen koko Suomea ja jopa kansainvälisesti palveleva kansanmusiikin toimintayksikkö. Hankkeessa haluttiin hyödyntää Juminkeko-säätiön aiempien hankkeiden tuloksia ja niissä syntynyttä osaamista, jatkaen runolaulun tallentamista ja elvytystä, painottuen kansanmusiikkiperinteen elvytykseen ja esille tuomiseen, jolloin korostuu myös kulttuurimatkailullinen näkökulma. Luomalla osaamisalue haluttiin omalta osaltaan tukea Kainuun Kalevala –teemaan pohjautuvaa matkailustrategiaa ja tukea Vienan Karjalan runokylien elinkelpoisuutta. Vienan Karjalan ainutlaatuinen kulttuuri on nopeassa muutoksen tilassa, vaarana on irtautuminen kulttuurisista juurista. Perinteiset elinkeinot eivät enää takaa väestölle riittävää toimeentuloa ja tilalle tarvitaan uusia työpaikkoja. Yhteiseen osaamisalueeseen pyrittiin saamaan mukaan ja tukemaan myös alueen matkailun toimijoita ja yrityksiä, mutta tavoitteeksi asetettiin myös yhteiseen osaamisalueeseen tukeutuvan uuden yritystoiminnan alkaminen alueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Tutkimusmatkojen, seminaarien, kulttuuritilaisuuksien ja konserttien järjestäminen, • Kansanmusiikkitallenteen digitalisoiminen ja siirtäminen Juminkeon arkistoon

Hankkeen tulokset

Hanke toimi erittäin tiiviissä yhteistyössä toisen hankkeen Kansan musiikki – kulttuurimatkailun kehittämisprojekti kanssa. Vaikka Tacis –osio keskittyikin toimintaan Venäjän puolella ja Interreg osio Suomen puolella, hankkeiden tulokset ovat useilta osin yhteisiä, eikä niitä täysin voida erottaa toisistaan. Hankkeet olivat mukana järjestämässä yhteistyötä suomalaisten ja karjalaisten toimijoiden, erityisesti Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskusken Kielen, kirjallisuuden ja historian Instituutin, Petroskoin valtion konservatorion ja Kalevalan musiikkikoulu, sekä suomalaiselta puolelta Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston ja Kuhmon musiikkiopiston välillä. Hankkeet vaikuttivat osaamista lisäävästi kulttuurin toimijoiden ja tutkijoiden sekä kulttuurimatkailun toimijoiden keskuudessa. Hankkeet mm. järjestivät tutkimusmatkoja, seminaareja ja kulttuuritilaisuuksia. Tacis -hankkeessa koottiin omalta osaltaan kansanmusiikkitallenteita, jotka digitoitiin ja siirrettiin Juminkeon arkistoon sellaisessa muodossa, että ne voidaan lisätä Juminkeon internetissä julkaistavaan tallenteiden hakuohjelmaan. Hankkeen palveluksessa olleet tutkijamuusikot, myös esiintyivät useissa eri tilaisuuksissa ja tekivät säännöllistä opetustyötä Venäjän Karjalassa ja lapsille järjestettiin kesäleiri. Kansanmusiikkijuhla Sommelo järjestettiin paitsi Suomen puolella, myös Uhtualla. Osallistujia juhlan konserteissa Venäjän puolella oli kaikkiaan 1500. Yhteistyössä erään yrittäjän kanssa muodostettiin erityinen Sommelo -kulttuurimatka Vienan Karjalaan. Hankkeen toimesta järjestettiin myös puoliksi suomalaisista ja venäläisistä (Karjalan tasavalta) muusikoista koostuvan Sinfonietta Lentuan konsertti Kalevalassa. Vienan Karjalan kylien kulttuurimatkailu vilkastui hankkeen ansiosta, asukkaiden itsetunto kohosi ja kylien elinkelpoisuus lisääntyi. Hankkeen Tacis –osiolle on haettu jatkoaikaa.Perustiedot