< Takaisin hankkeisiin

The Fresh Water Salmon of Pielinen to the Lieksanjoki River – Migration route surveys and biological factors
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hanke oli Pielisen Järvilohi Lieksanjokeen puiteohjelman mukainen osahanke ja sen tavoitteena oli tuottaa luotettavaa perustietoa, jota voitaisiin käyttää nousuteiden rakentamisen tarpeellisuuden ja toteutuskelpoisuuden arviointiin sekä kestävän kalastuksen järjestämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Pielisen kalastustiedustelu yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-keskuksen, Pielisen kalastusalueen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa. • Istutustoiminnan tehokkuuden selvittäminen eri-ikäisten istukkaiden ryhmä- ja yksilömerkinnän avulla, • Uusien emokalapyydyksien hankkiminen, Järvilohien ja taimenten emokalapyynnin toteuttaminen • Ohjutusjuoksukokeilun ja telemetriaseurannan toteuttaminen Lieksanjoen vanhassa uomassa • Sähkökoekalastus, mikrohabitaattikartoitus, poikasistutukset voimalaitosten yläpuolisiin koskiin • Smolttipyydytys ja smolttien akustinen seuranta Lieksanjoen suistossa ja Pielisellä • Koekunnostus Lieksanjoen Käpykoskeen. • Leimautumisprosessin selvittäminen.

Hankkeen tulokset

Pielisen Järvilohen taimenkantojen tuotantokykyä selvittääkseen hanke teki Pielisen kalastustiedustelun yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-keskuksen, Pielisen kalastusalueen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa. Istutustoiminnan tehokkuutta selvitettiin merkitsemällä eri-ikäisiä istukkaita ryhmä- ja yksilömerkein vuonna 2003 ja 2004. Hanke hankki uudet emokalapyydykset vuoden 2003 pyyntiin ja toteutti Järvilohien ja taimenten emokalapyynnin vuosina 2002-2004. Lieksanjokeen nousevien lohikalojen käyttäytymistä selvitettiin tekemällä ohijuoksutuskokeilu Lieksanjoen vanhassa uomassa vuonna 2002 ja telemetriaseuranta vuosina 2002-2004. Lieksanjoen patojen yläpuolisten koskialueiden poikastuotantopotentiaalia selvitettiin tekemällä sähkökoekalastukset vuosina 2002-2004, mikrohabitaattikartoitukset vuosina 2002-2003 sekä hankkeen ja RKTL:n yhteiset poikasistutukset voimalaitosten yläpuolisiin koskiin vuosina 2002-2005. Hanke hankki uudet smolttipyydykset vuoden 2003 pyyntiin sekä rakensi uudet Lieksanjokeen soveltuvat smolttipyydykset vuoden 2004 pyyntiin. Hanke toteutti smolttipyynnit vuosina 2002-2005 sekä smolttien akustisen seurannan Lieksanjoen suistossa ja Pielisellä kesäkuussa 2004 yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Lieksanjoen Käpykoskeen tehtiin myös koekunnostus vuonna 2002. Järvilohenpoikasten viivästettyyn istutukseen liittyen vaelluspoikasia kasvatettiin kesän yli verkakasseissa Lieksanjoen alajuoksulla vuosina 2002-2003. Leimautumisprosessia selvitettiin merkitsemällä sekä joessa kasseissa kesän kasvatettuja lohen ja taimenen vaelluspoikasia että näiden keväällä jokeen vapautettuja vertailukaloja yksilömerkein vuonna 2003. Järvilohen kassikasvatus siirrettiin Naarajokeen vuonna 2004. Hankkeessa tehtiin alustavia selvityksiä hankkeen ja Karjalan tiedeakatemian yhteistyömahdollisuuksista sekä tehtiin alustava kartoitus venäjänpuoleisen Tuulijoen koskialueista. Hankkeen tulokset ovat merkittäviä alueen kalataloudellisen tilan ja hoidon suunnittelussa, kalastusmatkailun kehittämisessä ja ohjaamisessa sekä uhanalaisen järvilohen kantojen hoidon suunnittelussa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-03-01 - 2005-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

398 176 € / 277 253 €


Päätoteuttaja

Lieksan kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin Tiedeakatemia
Mujejärven piiri
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Pohjois-Karjalan TE-keskus
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus