< Takaisin hankkeisiin

The Development of the Operations of the Women’s Crisis Centre (creating a joint safety and service network in the border regions of Finland and Russian Karelia) (NCRB)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena oli parantaa väkivallalta akuuttia turvaa tarvitsevien naisten ja lasten asemaa Suomen ja Venäjän Karjalan raja-alueilla naisten kriisikeskustoiminnan kehittämisen kautta.

Keskeiset toimenpiteet

• lisätä tietoisuutta sukupuolistuneesta väkivallasta ja kampanjoida sen vähentämiseksi. • tutustuttaa alueen kriisikeskukset toistensa tavoitteisiin ja käytäntöihin, tukea niiden yhteistoimintaa ja työkykyä sekä kehittää niiden työkulttuuria asiakeskeisesti. • kokemusten ja tietojen vaihdot

Hankkeen tulokset

Projektissa koottiin pohjoismaisia ja venäläisiä keskuksia verkostoon, jossa ne harjaantuivat vuorovaikutukseen, tiedonjakamiseen ja –vaihtoon sekä yhteistyöhön. Kaikki jäsenkeskukset saatiin sähköisen verkoston piiriin ja tulevaisuudessa tietotekniikan suunniteltiinkin toimivan välineenä etäkoulutuksessa, kampanjoinnissa ja varainhankinnassa. Kursseilla annettiin perustietoja eri maiden kriisikeskusmalleista, niiden kehityshistoriasta, toimintatavoitteista ja -keinoista, nykytilanteesta ja kehityssuunnista sekä kriisikeskusten ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Kursseilla käsiteltiin myös sukupuolistunutta väkivaltaa koskevia globaaleja normeja, lainsäädännöllisiä uudistuksia ja kehitysohjelmia. Kampanjoinnin kautta autettiin keskuksia niiden paikallisessa tiedonvälitys- ja muutostyössä ja Venäjällä myös panoksessa demokraattisen kansalaisyhteiskunnan luomiseen. Samalla rakennettiin rajat ylittävää, monikansallista naispoliittista toimintayhteisöä. Hanke toi yhteen yksiköitä, jotka jo pohjoismaissa olivat keskenään erilaisia. Hanke onnistui luomaan monikulttuurisen oppimisympäristön, jossa virikkeitä saatiin ja annettiin paitsi lännestä itään, myös idästä länteen. Uudenlainen oppimisympäristö edisti avointa ja kriittistä suhtautumista omiin tavoitteisiin ja käytäntöihin ja vastuullisti keskukset. Tämä tuki omalta osaltaan venäläiskeskusten toimintaa yhä tasavertaisempina yhteistyökumppaneina. Suurin vaikutus hankkeella oli nimenomaan Venäjällä, missä hajallaan olleet, keskenään kilpailleet ja resursseiltaan puutteelliset keskukset koottiin toimivaksi ja kehityskykyiseksi verkostoksi, jolla on valmiudet myös rajan ylittävään yhteistyöhön. Hankkeen toiminta oli osa Barentsin NCRB –verkostoa. Toiminta jatkui Pohjoismaiden neuvoston varoin vielä vuonna 2005 mutta venäläiset eivät olleet tässä enää mukana, koska hankkeessa koordinoivaksi tahoksi valittu Arkangelin alue oli rajattu ulos rahoituksen piiristä, eikä rahoitusta ei saatu muualtakaan. Keskusten oltiin suunniteltu toimivan edelleen sähköisessä verkostossa, mutta rahoituksen loputtua koordinaatio loppui. Yleistilanne on vaikea ja moni myös Barentsin ja Pietarin yksiköistä on lopettanut toiminnan. Toimintaa on osittain jatkettu Aleksanteri-instituutin hankkeessa Welfare, Gender and Agency in RUSSIA in the 2000s. Pohjoismaisten kriisikeskusten verkottuminen venäläisiin keskuksiin mahdollisti niiden monipuolisen vuorovaikutteisen kehittämisen huolimatta erilaisesta toimintaympäristöstä, kulttuurista ja institutionaalisista rakenteista. Verkottumisen ideaa on mahdollista soveltaa myös muiden palvelujärjestelmien kehittämisessä.Perustiedot


Lyhenne

The Development of the Operations of the Women's Crisis Centre

Hankkeen kokonaiskesto

2001-06-20 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

69 476 € / 54 608 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pomor-yliopisto
Crisis Centre Maja
Useita suomalaisia, venäläisiä ja pohjoismaisia kriisikeskuksia