< Takaisin hankkeisiin

ENVIMINE (KO351)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hanke kehittää innovatiivisella tavalla menetelmiä siihen miten kaivoksia voidaan sulkea Barentsin alueen erityisissä olosuhteissa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tarkemmin sanoen, tavoitteena on tuottaa kohderyhmille tietoa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista, ja sen perusteella kehittää kaivannaisteollisuuden ja ympäristönhoidon näkökulmat yhdistävä näkökulma kaivoksen sulkemiseen.

Keskeiset toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet: Hanke kartoitti hankkeen kohteeksi valittujen kaivosten taustaa ja toiminnan historiaa. Se loi tietokannan kaivosten alueista. Tämän jälkeen suoritettiin kenttätyötä ja laboratoriotutkimuksia. Jokainen partneri suoritti kenttätöitä, alueen tarpeita ajatellen tehdyn suunnitelman mukaan ja suoritti laboratorioanalyyseja. Kutakin kohdetta koskevat tutkimusmenetelmät suunniteltiin sen mukaan, millaisia päästöjä, ja miten paljon alueella oli kaivoksen sulkemisen seurauksena ilmennyt ja millaisia ongelmia ne olivat aiheuttaneet. Kenttätöiden ja tutkimusten tulosten perusteella jokaiselle kohteelle laadittiin suosituksia ja toimenpideohjelmat joiden mukaan ympäristön tilaa olisi mahdollista parantaa.

Hankkeen tulokset

Hankkeella on ollut vaikutuksia suljettujen kaivosten aiheuttamien ympäristöongelmien ehkäisemiseen. Se on koonnut tietoa vanhoista kaivosympäristöistä ja kehittänyt, yhteistyössä, maiden ympäristöhallintojen osaamista kyseisessä aihepiirissä. Hanke on luonut alustavat suositukset suljettavien kaivosten ympäristön hoitoon ja seurantaan.

Image from the closed Umbozero mine in Kola Peninsula


Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-04-03 - 2015-03-02

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

628 586 € / 477 725 €


Päätoteuttaja

Geological Survey of Finland, Northern Finland Office
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Mining Institute KSC RAS
Luleå University of Technology