< Takaisin hankkeisiin

Social services on both sides of the border (KA 479)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa heikossa asemassa olevien ryhmien elämänlaatua harvaan asutuilla alueilla Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Sosiologinen peruskartoitus tehokkaista matalan kynnyksen palvelujen toimintamalleista sekä edunsaajien tarpeista sekä tulosten vertailu Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan välillä, • Matalan kynnyksen palvelumallien kehittäminen ja kokeileminen, • Valmennuskurssien järjestäminen sosiaali- ja hyvinvointialan ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille osaamisen kartuttamiseksi.

Hankkeen tulokset

Hanke lisäsi yhteisöjen hyvinvointia ja kehitti paikallisten toimijoiden osaamista sosiaalisen tuen organisoimisessa, hallinnoinnissa ja jakamisessa Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Sosiaalisen tuen piiriin ja palveluihin pääsy helpottui matalan kynnyksen tuen ja hoidon avulla. Hanke kehitti sosiaalityöntekijöiden, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten valmiuksia suunnitella ja tarjota sosiaalista tukea. Käytännönläheiset valmennuskurssit kehittivät sosiaalityöntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista ja itsevarmuutta, ja he rohkaistuivat kehittämään ja toteuttamaan yksilön tarpeisiin perustuvia palveluita. Yhteiset koulutustapahtumat edistivät verkostoitumista, mikä on arvokas resurssi tulevaisuuden tukijärjestelmien suunnittelun ja ylläpidon kannalta. Tietoisuus sosiaalisesta tuesta ja palveluista kasvoi ja edunsaajien pääsy sosiaalisiin tukipalveluihin helpottui ja vastasi heidän tarpeisiinsa. Tukimallien lisääntynyt valikoima paransi edunsaajien kokonaisvaltaista hyvinvointia.Perustiedot