< Takaisin hankkeisiin

Russian culture and language education
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tämän hankkeen tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja organisoida Venäjän kulttuurin ja kielen maisterinohjelma Oulun yliopistoon, jonka avulla opiskelijat saavat valmiuden toimia konsulttina ja muutosagenttina erityisesti pedagogisissa, mutta myös kulttuurisissa ja muissa soveltuvissa yhteisöissä ja organisaatioissa. Tavoitteena oli, että koulutusohjelma hyväksyttäisiin Oulun yliopiston tutkintotavoitteisiin ja sitä myöten koulutus tulisi opetusministeriön perusrahoituksen piiriin.

Keskeiset toimenpiteet

• Opetussuunnitelman laatiminen, • Oppimateriaalin laatiminen, • Koulutuskokeilun toteuttaminen.

Hankkeen tulokset

Venäjän kulttuurin ja kielen maisteriohjelmalle laadittiin suunnitelman mukaiseesti opetussuunnitelma, jota toteutettiin muuntokoulutusperiaatteiden mukaisena koulutuskokeiluna hankkeessa laaditun oppimateriaalin pohjalta. Koulutuksen tavoitteena oli, että opiskelijat saavuttavat syvällisen Venäjän kulttuurin, kielen sekä opetus- ja kasvatustyön tuntemuksen siten, että heillä on valmius toimia konsulttina ja muutosagenttina erityisesti pedagogisissa, mutta myös kulttuurisissa ja muissa soveltuvissa yhteisöissä ja organisaatioissa. Koulutukseen valittiin 21 henkilöä. Läsnä olevaksi opiskelijaksi hankkeen aikana kirjautui kaikkiaan 20 opiskelijaa, joista 7 opiskeli tutkintotavoitteisesti ja loput olivat hakeutuneet lähinnä opiskelemaan yliopistotasoisia Venäjän kulttuurin ja kielen opintoja. Tutkintotavoitteisista opiskelijoista kolme ehti valmistua hankkeen toiminta-aikana. Hankkeessa suoritettujen opintojen pohjalta syntyneitä tutkintoja syntyy myös hankkeen päättymisen jälkeen, joten lopullinen hankkeen avulla suoritettu kokonaistutkintomäärä selviää vasta myöhemmin. Ohjelmassa opiskelleista 12 henkilöä suoritti kokonaan Venäjän kulttuurin ja kielen aineopinnot (35 ov) ja kaksi henkilöä Venäjän kulttuurin ja kielen perusopinnot (15 ov). Ottaen huomioon opiskelijoiden valintakriteerit suoritettujen opintoviikkojen määrää voitiin pitää tyydyttävänä, vaikka rajoittamattomalla opiskelijavalinnalla oltaisiinkin ehkä tuotettu enemmän tutkintoja. Toteutunutta kurssitarjontaa voidaan pitää hyvänä ja kiinnostavana ja sen pohjalta on mahdollista kehittää kiinnostava kansainvälinen maisteriohjelma. Koulutuskokeilussa luotiin pohja Venäjä-koulutuksen kehittämistyölle Kajaanissa. Projekti teki yhdessä Kulttuuriteollisuuden maisteriohjelman (ESR -rahoituksella toteutettu muuntokoulutus,) kanssa esityksen Kulttuuriteollisuuden ja –pedagogiikan monialaisen kansainvälisen maisteriohjelman lisäryhmän aloittamisesta Kajaanissa sekä sen vakinaisesta resursoinnista. Uuden maisteriohjelman kytkemistä kulttuuriteollisuuden maisteriohjelmaan voidaan pitää merkittävänä sisällöllisenä innovaationa. Tutkinnonantaja- ja pääaineneuvotteluja käytiin hankkeen aikana eri yliopistojen kanssa, mutta vielä hankkeen aikana ei neuvotteluissa saavutettu tuloksia. Projekti lisäsi toiminnallaan Venäjä-tuntemusta alueella.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2006-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

653 777 € / 653 777 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö/ Lönnrot-instituutti
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Karjalan pedagoginen valtionyliopisto
Karjalan opettajien täydennyskoulutusinstituutti
Joensuun yliopisto
Lapin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Aleksanteri-instituutti