< Takaisin hankkeisiin

Research of border regions supporting the use of natural resources and environmental legislation
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa luonnonvarojen käytön suunnitteluun Karjalan tasavallassa rajanläheisillä alueilla sekä viranomaistyöhön, jonka painopiste olisi vesipuitedirektiivin soveltamisessa rajavesialueilla.

Keskeiset toimenpiteet

• Inventointimatkojen järjestäminen Karhunkolmion alueelle (Metsä- ja suokoepalojen, vesinäytteiden, pohjaeläinnäytteiden ottaminen sekä vesikasvi-inventonti) • 17 valuma-alueen vesien ekologisen ja kemiallisen tilan analysointi aineiston avulla • Alueella tapahtuneiden, lähinnä metsä-talouden aiheuttamien muutosten analysointi satelliittikuvien avulla viimeisen 20 vuoden ajalta, • Luonnontilaisten alueiden ominaisuuksien määrittely (metsä-, suo- ja vesiluonto) ja ihmistoiminnan vaikutusten analysointi, • Lajirunsaiden alueiden identifikaatio olemassa olevan aineiston perusteella,

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tehtiin 5 inventointimatkaa Karhunkolmion alueelle ja koottiin aineisto, joka käsitti 77 metsä- ja suokoepalaa, joista 69 tehtiin tarkka kasvillisuuskoealaverkosto, sekä 120 erillistä suokoepalaa. Aineisto sisälsi vesinäytteitä, joiden avulla määriteltiin veden kemialliset ominaisuudet, pohjaeläinnäytteitä sekä vesikasvi-inventointeja. Aineiston avulla luokiteltiin 17 valuma-alueen vesien ekologista ja kemiallista tilaa kohdealueella. Lisäksi analysoitiin satelliittikuva-aineiston perusteella alueella tapahtuneet muutokset, lähinnä metsätalouden aiheuttamat, viimeisen 20 vuoden ajalta. Aineiston pohjalta määriteltiin luonnontilaiset alueet ominaisuuksiltaan (metsä-, suo- ja vesiluonto) sekä ihmistoiminnan vaikutus vertailualueiden ominaisuuksissa. Tutkituista valuma-alueista vain kolme luokiteltiin täysin luonnontilaisiksi ja kolme lievästi muuttuneiksi, muut eivät olleet enää luonnontilaisia. Metsätaloudella oli ollut heikko vaikutus valuma-alueen vesistön kemialliseen tilaan kun taas ekologisessa tilassa muutokset olivat suuremmat. Keskeisenä inventointien tuloksena voitiin todeta, että oli erittäin vaikeaa löytää ominaisuuksiltaan luonnontilaista valuma-aluetta Pohjois-Karjalasta ja Mujejärven piiristä. Inventointien pohjalta oli tarkoitus määrittää ne keskeiset tekijät, jotka tulee huomioida valuma-alueiden käsittelyssä ja kunnostettavien alueiden yhteydessä. Tämä asia jäi osin avoimeksi, sillä hanke tuotti niin paljon uutta tietoa, ettei sitä kaikkea ehditty jalostaa valmiiksi hankkeen puitteissa. Inventointitutkimusten lisäksi hankkeessa tehtiin olemassa olevaa satelliittikuva-aineistoa ja maastossa tehtyjä puusto- ja kasvillisuusmittauksia yhdistämällä alustava analyysi lajirunsaiden alueiden tunnistamisessa. Tutkimusten tuloksia esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa. Viranomaisyhteistyötä hanke teki Mujejärven piirin ja rajaviranomaisten kanssa sekä tutkimusyhteistyönä Karjalan Tiedekeskuksen kanssa. Muu yhteistyö ei toteutunut toivotulla tavalla sopivan vastapuolen puuttuessa. Vesipuitedirektiiviä sovellettiin rajavesialueilla pelkästään suomalaiselta näkökannalta. Tehdyt inventoinnit antoivat kuitenkin lisäinformaatiota vesipuitedirektiivin mukaiseen vesistöjen luokitteluun (erityisesti luonnontilaisten vertailuolosuhteiden ja ihmistoiminnan vaikutusten arviointiin) ja tukivat siten viranomaistoimintaa jatkossa rajan yli ulottuvissa vesistöissä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-01-01 - 2007-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

312 462 € / 312 462 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tiedekeskus
Mujejärven piiri
Suojärven piiri