< Takaisin hankkeisiin

Polar Renewables: Independent Energy Supply – POLARIS (KO415)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena on tukea hankkeeseen osallistuvia Venäjän ja Suomen alueita yhteistyössään uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamiseksi. Tämä lisäisi niiden energiankulutuksen kestävyyttä ja vähentäisi niiden riippuvaisuutta muista, taloudellisesti kehittyneemmistä alueista. Hankkeen erityistavoitteena on edistää Venäjän paikallistasolla uusiutuvan energian käyttöä (tuulivoima) ja dieselpolttoaineen korvaamista vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta turvallisemmalla energialähteellä. Muita erityistavoitteita ovat - luomalla kestävää suomalais-venäläistä yhteistyötä, jakaa EU:n parhaita käytäntöjä tuulivoiman tuotannosta, jakelusta ja käytöstä - mukauttaa käytäntöjä Venäjän pohjoisosiin ja testata niitä - edistää sen arviointia, mitä mahdollisuuuksia Venäjällä on tuulivoiman tuotantoon. - kehittää rajat ylittävää yhteistyötä, lisätä tuulivoiman tuotannon kaikilla tasoilla työskentelevien ihmisten osaamista ja muita valmiuksia sekä strategista ajattelua - lisätä keskeisten sidosryhmien ja päättäjien yleistä tietämystä uusiutuvista energialähteistä sekä kehittää poliittisia ja ympäristöä koskevia menettelytapoja, joilla saasteiden leviämistä voidaan ehkäistä

Keskeiset toimenpiteet

Tuuliolosuhteiden seurannan analyysi pilottialueella Pilottina toimivan tuuligeneraattorin suunnittelu, rakentaminen, varustaminen ja käynnistys Henkilöstön koulutus perustetun generaattorin käyttöön sekä koulutus muilla valituilla paikkakunnilla Työpajoja ja keskustelutilaisuuksia joissa jaetaan tietoutta ja kokemuksia Suomessa toteutetuista tuulivoimahankkeista Analyysien ja tiedon, verkkosivun, esitteiden, uutiskirjeiden, artikkeleiden yms julkaiseminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen tulosksena oli ensimmäisen diesel- ja tuulivoimalan onnistunut perustaminen alueen pienelle paikkakunnalle. Tämä osoitti sen mitä mahdollisuuksia on käyttää uusiutuvia energianlähteitä paikalliseen energiantuotantoon myös vaativissa arktisissa olosuhteissa. Paikallisten kohderyhmien keskuudessa levitettiin tietoa hankkeesta, mikä paransi heidän tietämystään uusiutuvista energialähteistä ja niiden käytön mahdollisuuksista, ja edisti keskustelua hankkeen kokemusten levittämisestä alueen yhdyskuntiin. Tarve kehittää uusia rakentamistekniikoita ja automaattisia seurantajärjestelmiä johti siihen että alihankkijat kehittivät uusia ratkaisuja rakentamisen ja tietotekniikan aloilla. Tämä toimii virikkeenä arktisen alueen rakentamistekniikoiden kehittämisessä.Perustiedot


Lyhenne

POLARIS

Hankkeen kokonaiskesto

2012-11-28 - 2015-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

2 765 690 € / 2 151 092 €


Päätoteuttaja

Autonomous non-commercial organization
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Northwest United Power Generating Company, Narjan-Mar Branch
FCG Finnish Consulting Group Oy