< Takaisin hankkeisiin

Pellet Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli puupellettien pienkäytön lisääminen kiinteistöjen lämmityksessä ja sitä kautta kevyen polttoöljyn lämmityskäytön selkeä vähentäminen. Tavoitteena oli myös pellettilämmityksen sekä -tuotannon liikkeellelähtö Venäjän Karjalan alueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Kuluttajien neuvominen erilaisten tapahtumien avulla, neuvontakäynneillä ja puhelinneuvonnalla • Teematapahtumien järjestäminen Venäjällä ja Suomessa • Koulutustilaisuuksien järjestäminen pellettilämmityksestä • Kontaktointi- ja yritysmatka • Verkkosivujen avaaminen suomeksi ja venäjäksi • Pellettiasentajien sertifiointikoulutuksen järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Varsinaista uusiutuvan energian tietopistettä ei hankkeessa toteutettu, vaan hanke keskittyi alan yritystoiminnan kehittämiseen. Tietopisteen sijasta kuluttajia neuvottiin erilaisten tapahtumien avulla, suorilla neuvontakäynneillä ja puhelinneuvonnalla. Hankkeen järjestämät erilaiset teematapahtumat sekä Suomessa että Venäjällä tarjosivat toisaalta kuluttajille tietoa ja toisaalta pellettilämmityslaitteistoja myyville ja valmistaville partnereille hyviä tilaisuuksia markkinoida tuotteita ja palvelujaan. Tapahtumiin osallistui kaikkiaan 372 henkilöä. Hanke järjesti yrittäjille koulutustilaisuuksia pellettilämmityksestä, tarjosi tietoa Petroskoin pellettituotannon nykytilanteesta, pellettialan yrityskontakteista ja tuotannon yhteistyömahdollisuuksista sekä järjesti kontaktimatkan Petroskoihin. Hanke avasi verkkosivut www.pellettikarelia.fi suomeksi ja venäjäksi. Neuvontaa pelletti- ja bioenergialämmityksestä sekä pellettialan yritystoiminnasta hanke tarjosi 65 kohteelle. Näistä yrityskohteita oli 25 kappaletta. Neuvontakohteista 12 valitsi pellettilämmityksen. Pellettien tuotanto Venäjällä käynnistyi hankkeen aikana kahdessa eri paikassa Petroskoin alueella ja lisäksi yksi tehdas avattiin heti hankkeen päättymisen jälkeen. Pellettien käyttöä lämmityksessä kokeiltiin hankeaikana ensimmäisessä kohteessa Petroskoissa hankepartnerin suunnittelemalla ja valmistamalla polttimolla. Hankkeen myötä pellettialaa koskeva koulutus sai jalansijaa Petroskoin kunnallisteknisen ammattikoulun peruskoulutuksessa sekä myös 2007 alkaneella erikoisopintojaksolla. Hankkeen seminaareissa käytössä ollut materiaali ja pellettitiedote käännettiin venäjäksi koulun käyttöön. Karjalan tasavallan asuin- ja kunnallistalouden valtiollisen uudistuskomitean toteuttamana erillisenä hankkeena suunniteltiin alan yrittäjille ja laitoshoitajille suunnattua erikoiskoulutusta, joka kehittäisi yrittäjien ja muiden työelämässä olevien valmiuksia hyödyntää bioenergiaa. Hankkeen aikana Suomessa kehitettiin pellettiasentajien sertifiointikoulutusta.  Perustiedot


Lyhenne

Pellet Karelia

Hankkeen kokonaiskesto

2005-11-01 - 2007-11-01

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

238 563 € / 167 000 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Biomag Ecotechnologies Ltd
Biogran Ltd
Suomalaiset yritykset