< Takaisin hankkeisiin

NEBEX – Network of border expertise
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen kautta pyrittiin luomaan raja- ja lähialueosaamisverkosto sekä osaamiskeskus Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan alueelle ja sitä kautta lisätä korkeatasoista tiedon tuotantoa ja koulutusta.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitysten teettäminen liittyen lähialueyhteistyön alueellisiin vaikutuksiin, työvoiman liikkuvuuteen ja koulutuksen kehittämiseen, hankehakemusten valmistelu, • Partnereiden etsintä kaupungilta ja yliopistolta tulleisiin hanke-ehdotuksiin; yhteistyö venäläisten kanssa hankehakemusten valmistelussa, seminaarien toteuttamisessa, tiedotuslehtiartikkeleiden kirjoittamisessa ja materiaalin hankinnassa nettisivuja varten.

Hankkeen tulokset

Osaamiskeskuksen perustaminen epäonnistui, sillä sisäasiainministeriön koordinoimaan osaamiskeskusohjelmaan tehty hakemus sai kielteisen päätöksen. Hanke kehitti kuitenkin raja- ja lähialueosaamisverkostoa järjestämällä useita seminaareja ja keskustelutilaisuuksia koulutusmarkkinoista ja työllisyyskysymyksistä lähialueyhteistyön kentässä. Hanke tuotti erilaisia selvityksiä, jotka liittyivät lähialueyhteistyön alueellisiin vaikutuksiin, työvoiman liikkuvuuteen ja koulutuksen kehittämiseen ja teki useita hankehakemuksia eri toimijoille. Cross-Border Co-operation Small Project Facility -ohjelmaan tehdyn hankehakemuksen taustaksi tehtiin esiselvitys pohjoiskarjalaisten oppilaitosten koulutusyhteistyöstä. Lisäksi tehtiin kolme selvitystä, jotka käsittelivät Pohjois-Karjalan koulutusalueen venäläisten tutkinto-opiskelijoiden koulutusmotiiveja, koulutuskokemuksia, yhteiskuntaan integroitumista ja tulevaisuuden suunnitelmia, oppisopimuskoulutusta sekä pietarilaisten liiketaloustieteen yliopisto-opiskelijoiden halukkuutta suorittaa täydennys- ja jatko-opintoja Suomessa. Hankkeen venäläinen yhteistyökumppani Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus teki selvityksen rajat ylittävän yhteistyön karjalaisesta mallista, selvitys julkaistiin suomeksi ja venäjäksi. Tehtyjä selvityksiä esiteltiin mm. Kolilla pidetyssä Euroopan Unionin rajalla -symposiumissa. Hanke etsi partnereita Petroskoin kaupungilta ja ylipistolta tulleisiin projektiehdotuksiin ja teki yhteistyötä venäläisten kanssa hankehakemusten valmistelussa, seminaarien toteuttamisessa, tiedotuslehtien artikkelien kirjoittamisessa ja materiaalin hankinnassa www-sivuja varten. Hanke teki yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa mm. ohjausryhmätyön kautta. Hankkeen aloitteesta Joensuun yliopistoon perustettiin raja-alueiden yhteiskuntakehitys ja kulttuurien vuorovaikutus -työryhmä, jossa laadittiin tiedekuntien ja laitosten Venäjä -yhteistyön tavoitteet ja kehittämisstrategiat. Hanke osallistui ulkoministeriön lähialueyksikön hajasijoittamisesta ja Pohjoisen ulottuvuuden tietokeskuksen sijoittamisesta Itä-Suomeen tehtyjen aloitteiden laatimiseen.Perustiedot