< Takaisin hankkeisiin

A School for all- Development of Inclusive Education (KO421)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

A School for All kehittää inklusiivista opetusta eli erilaisten oppijoiden integrointia opetusryhmiin ja menetelmiä, joilla opetusta sovelletaan näiden erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Hanke kehittää menetelmiä kouluissa sekä opettajien osaamista, kiinnittäen erityistä huomiota oppilaisiin jotka ovat alttiita opetusyhteisössä eristämiselle. Tavoiteeseen pyritään kehittämällä koulutusta opettajille ja luomalla inkluusiota edistävää koulutusta tuleville opettajasukupolville.

Keskeiset toimenpiteet

Opettajakoulutuksessa, tiedeyhteisössä ja koulujen arjessa tapahtuvat tiedon ja kokemusten vaihto inklusiivisesta opetuksesta. Inklusiivisen opetuksen alalla tapahtuvan yhteistyön tukeminen järjestämällä rajat ylittävää tutkimusyhteistyötä. Inklusiivisen opetuksen prosessien kehittäminen opettajankoulutuksessa, rajat ylittävän vuorovaikutuksen avulla, ja puuttumalla erityisesti nuorten ihmisten kohtaamiin oppimisen esteisiin. Uusien koulutuskokonaisuuksien kehittäminen yhteistyössä, torjumaan kaikenlaista syrjintää Opettajankoulutuksen valmiuksien lisääminen ja inklusiivisen opetuksen prosessien jatkuvuuden turvaaminen Inklusiivisen opetuksen resurssikeskuksen perustaminen Arkangeliin, tukemaan helposti haavoittuvien oppijaryhmien inklusiivista opetusta.

Hankkeen tulokset

Venäjällä hankkeella oli huomattava vaikutus alueen koulutusjärjestelmän modernisointiin. Hanke edisti alueella inklusiivista opetusta koskevan lainsäädännön parantamista sekä vahvisti ja laajensi oppilaitosten välistä vuorovaikutusta alueella. Pilottikoulujen hallinto on voinut laajentaa näkemystään inklusiivisen opetuksen käytännöistä. Tämän ansiosta yksittäisissä kouluissa on voitu selkeyttää inklusiivisen opetuksen strategioita. Inklusiivisen opetuksen menetelmiä käyttävillä opettajilla on ollut mahdollisuus tutustua uusimman inklusiivista opetusta koskevan tutkimuksen tuloksiin, kokeilla uusia inkluusion menetelmiä jokapäiväisessä työssään sekä kertoa inklusiivista opetusta koskevista kokemuksistaan. Inklusiiviseen opetukseen perehtyneiden ja inklusiivista opetusta käyttävien opettajien määrä on kasvanut. Murmanskin ja Arkangelin aluehallinnot ovat laajentaneet inklusiivisen opetuksen mahdollisuuksia alueiden oppilaitoksissa. Hankkeessa tehty tutkimus tulee tukemaan opettajankoulutusta alueen yliopistoissa. Suomessa osa tehdystä tutkimustyöstä tulee suoraan vaikuttamaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan työhön, mikä näkyy opetussuunnitelmassa vuodesta 2015 alkaen.Perustiedot