< Takaisin hankkeisiin

Kolarctic Salmon – Trilateral cooperation on our common resource; the Atlantic salmon in the Barents region (KO197)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena oli kehittää ja edistää Atlantin lohen ja sen kalastuksen säätelyä ja hallintaa Barentsin alueella sekä mahdollistaa tulevaisuudessa mukautuva, kestävä ja tietoon perustuva kalastushallinto. Alueen rikkaat kalastuksen traditiot säilytetään, kalastukseen liittyvä paikallistalous turvataan. mixed-stock fishery minimoidaan alueilla, joilla on tarpeen suojella väheneviä ja haavoittuvia lohikantoja. Hanke yhdistää perinteistä, paikallista tietoa ja uutta tieteellistä ekologista asiantuntemusta sekä uusia lohen geenitutkimusmenetelmiä Norjassa, Suomessa ja Venäjällä. Erityistavoitteet: - Suunnitella ja kehittää pitkän aikavälin mukautuva, kestävä ja tietoon perustuva lohenkalastuksen hallinto Norjan, Suomen ja Venäjän yhteistyönä - vastata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja lohikantojen hyvinvointiin liittyviin haasteisiin - edistää yhteistyötä hallinnon, tutkijoiden, sekä kalastajien ja heidän järjestöjensä kesken - tarjota uutta luotettavaa tietoa ja tutkimustuloksia Atlantin lohikannoista hallinnolle, tutkimuslaitoksille ja yleisölle

Keskeiset toimenpiteet

1. Suunniteltiin ja toteutettiin kaksi harmonisoitua, optimaalista ja kustannustehokasta näytteiden keräystä Atlantin täysikasvuisista lohista ja lohenpoikasista 2. Rannikoilta ja joista kerättyjen lohinäytteiden biologinen ja geneettinen analyysi. Työhön sisältyi esimerkiksi noin 14 000 näytettä lohenpoikasista ja 25 000 näytettä täysikasvuisista lohista. DNA-analyysin tuloksena jokaisen yksilön kotijoki voitiin määritellä. 3. Geneettisen, biologisen ja ympäristöä koskevan tiedon yhdistäminen, jonka tuloksena saatiin aikaan mallinnus lohien vaeltamisesta alueella. Mallin ansiosta kalastusta voidaan säädellä entistä tarkemmin ja kestävämmin. 4. Hankkeen hallinto sekä laajat viestintätoimenpiteet

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin suurin tähän mennessä tehty lohien geenitutkimus, ja se tuotti tieteellisesti kestävää tietoa. (Yhteensä, vuosina 2008-2012 kerättiin näytteet 20 976 Norjan rannikkoalueilta pyydetystä lohesta ja 2259 Venäjän rannikolla pyydetystä lohesta. Näytteiden genotyypit märiteltiin onnistuneesti ja tietoja käytettiin hankkeen suorittamassa myöhemmässä tilastollisessa tutkimuksessa. Tutkijat kartoittivat alueen lohien geneettiset rakenteet. Lohikantojen vaellusmalleista Barentsin merellä ja Valkoisella merellä saatiin varmistettua tietoa. Tutkimus tarjosi myös tietoa alueen lohiresursseista. Tutkimukset ovat viranomaisten käytettävissä kaikissa hankkeeseen osallistuvissa maissa, ja niitä voidaan käyttää tausta-aineistona jatkossa kun keskustellaan lohenkalastuksen säätelystä ja tehdään sitä koskevia päätöksiä.Perustiedot