< Takaisin hankkeisiin

Development of Occupational Health and Safety in the Republic of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli vertailla suomalaisen ja venäläisen työsuojeluun ja työterveyteen liittyvää lainsäädäntöä ja tilastointia ja kehittää tilastointijärjestelmää.

Keskeiset toimenpiteet

• saada luotettavaa, paikan päällä tehtyihin arviointeihin perustuvaa tietoa työympäristön tilasta Karjalan tasavallassa ja selvittää syyt eroihin. • hankkia tietoa paikallisten yritysten ja viranomaisten työympäristön kehittämiseen liittyvistä tarpeista • luoda maaprofiili Karjalan työsuojelu- työterveyshuollon tilanteesta, jonka perusteella voitaisiin priorisoida painotukset työsuojelu-/työterveystyölle Karjalan tasavallassa. • kehittää riskiarviointia ja ammattitautidiagnostiikkaa Suomessa ja antaa tietoja työsuojelusta lähialueyhteistyön tarpeisiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa vertailtiin lainsäädäntöä, työtapaturmien ja ammattitautien esiintyvyyttä sekä tilastointia ja sen eroja Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Lakien todettiin käsittelevän samoja työssä esiintyvien tapaturmien tai terveysvaarojen torjunta-asioita, mutta niiden painotusten ja tarkkuuden eroavan jossain määrin toisistaan. Työsuojelun valvonnassa erot olivat suuremmat, näkyen erityisesti käytännön valvontatyössä ja työpaikkojen omassa turvallisuustyössä. Esimerkiksi työpaikkakäyntejä ja tarkastuksia ei Karjalassa voitu tehdä niin paljon kuin Suomessa, koska työsuojeluviranomaisia oli huomattavasti vähemmän. Erityisen merkittävä ero havaittiin henkilökunnan itsenäisessä osallistumisessa työpaikan työsuojelutyöhön. Lainsäädännön, sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän eroavaisuuksien takia työtapaturma- ja ammattitautitilastojen todettiin poikkeavan niin paljon toisistaan, etteivät ne ole suoraan vertailukelpoisia. Hankkeessa saatiin kuitenkin kerättyä runsaasti tietoa, joka muodosti hyvän pohjan yhteistyön jatkamiselle. Hankkeessa päästiin syvälliseen dialogiin ja yhteiseen näkemykseen kehittämiskohteista ja saatiin myös lisättyä ymmärrystä erilaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista. Hankkeessa järjestettiin käytännön koulutusta liittyen työpaikkakäynteihin, riskinarviokäytäntöihin, ammattitautidiagnostiikkaan ja terveystarkastuskäytäntöihin. Lisäksi järjestettiin käytännön mittausharjoitukset Karjalan Pelletillä ja Petroskoin paperikonetehtaalla, jotka saivat runsaasti tietoa työolosuhteistaan ja käytäntöön soveltuvista riskinarviointi- ja mittausmenetelmistä riskinhallinnan suunnittelemiseksi. Koulutus laajensi näkemyksiä ja ammattitaitoa sekä motivoi heitä kehittämään työsuojelua ja työterveyshuoltoa. Jatkossa toiminnan painopistettä haluttiin siirtää riskienhallintaan ja suunnitella hankkeiden rahoituspohja sellaiseksi, että myös Karjalan yhteistyökumppanit ottavat enemmän vastuuta hankkeen sisällöstä ja etenemisestä. Hanke antoi vertailevaa tietoa työsuojelun tilasta ja mahdollisuuksista. Työsuojelun institutionaaliset rakenteet ovat hyvin erilaiset. Tätä tietoa voidaan hyödyntää suomalaisten yritysten rajantakaisessa liiketoiminnassa ja investointien suunnittelussa. Samaten tuotaessa tuotteita rajan takaa on tähdellistä tietää siellä vallitsevat tuotannon työsuojelulliset normit.Perustiedot


Lyhenne

Development of Occupational Health and Safety in the Republic of Karelia

Hankkeen kokonaiskesto

2002-08-01 - 2006-02-28

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

251 € / 222 €


Päätoteuttaja

Työterveyslaitos/ Oulun aluetyöterveyslaitos
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Centre of State Sanitary-Epidemiologic Control
Itä-Suomen työsuojelupiiri
Työterveyslaitos