< Takaisin hankkeisiin

Developing Businesses Related to Wood Sourcing and Refining – North Ostrobothnia – Kainuu – Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää kolmansiin maihin tapahtuvan viennin tukemiseksi vahva puunhankinnan ja -jalostuksen yhteistyöverkosto Pohjois-Pohjanmaa-Karjala alueella. Alueellisen kehityksen kautta haluttiin luoda ja parantaa kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä, turvata ja luoda uusia työpaikkoja kehittämällä osaamista ja pitkäaikaista kumppanuutta.

Keskeiset toimenpiteet

• Kartoitus-, selvitys- ja verkostoitumistoimenpiteet potentiaalisten yritysten seulomiseksi, • Yrityskohtaisten toimenpide- ja tavoitesuunnitelmien laatiminen 41 suomalaiselle yritykselle, • Selvityksen tekeminen puuta hankkivista ja jalostavista yrityksistä Venäjän Karjalassa kirjallisten aineistojen, internetin, puhelinhaastattelujen ja käyntien avulla, • Toimintaryhmien muodostaminen rajanylittävän puunhankintaverkoston toimintaa varten, • Puunhankintaan ja ostoon liittyvien seminaarien ja suunnittelukokousten järjestäminen puuta jalostaville yrityksille

Hankkeen tulokset

Hankkeen kartoitus-, selvitys- ja verkostoitumisvaihe toteutettiin pääosin yrityskäynteinä. Rekistereistä käytiin läpi potentiaalisia suomalaisia puualan yrityksiä, joista seulottiin 72 yritystä käyntien kohteiksi. Yrityskäyntien yhteydessä yritykset ilmoittivat myös liikekumppaneitaan mukaan selvitykseen. Yhteensä 41:lle suomalaiselle yritykselle laadittiin hankkeessa yrityskohtaiset toimenpide- ja tavoitesuunnitelmat. Myös Venäjän Karjalassa tehtiin selvitys puuta hankkivien ja jalostavien yritysten osalta. Karjalan tasavallan potentiaaliset yritykset kartoitettiin kirjallisten aineistojen, internetin, puhelinhaastattelujen ja käyntien avulla. Kaikkiaan selvityksen kohteena oli 16 venäläistä yritystä. Puunhankintaverkoston toimintaa varten muodostettiin toimintaryhmiä, joihin kuului hankkeen toteutusalueella Suomessa ja Venäjän Karjalassa toimivia yrityksiä. Puuta jalostaville yrityksille mm. järjestettiin puunhankintaan ja ostoon liittyvät seminaarit ja suunnittelukokoukset Oulussa. Projektin lähtökohtiin kuului puun, lähinnä pyöreän puun, tuonti Venäjän Karjalasta. Venäläinen toimintaympäristö kuitenkin muuttui jo hankkeen aikana. Puun tuonnille oli yritysverkostossa paineita, mutta jo hankkeen aikana oli nähtävissä pyöreän puun vientimaksujen voimakas nousu ja se, että pitkäjänteinen puuntuonti Karjalasta Suomeen voisi perustua vain siellä esityöstetyn puun tuontiin. Tämä ja hankkeen painopisteen siirtyminen Kuusamosta lännemmäksi siirsivät hankkeen painopistettä sahojen raaka-aineen tuonnista enemmän jalostusta ja vientiä palvelevaksi. Hankkeen aikana kävi ilmi myös Karjalan päättävien elinten toive investointien saamisesta tasavaltaan, ja mietittäessä projektin pitkäaikaista toimintamallia katsottiin tarpeelliseksi harkita myös suomalaisten investointien tekemistä Karjalan tasavaltaan.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-12-01 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

276 563 € / 193 594 €


Päätoteuttaja

Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan Tasavallan Ulkosuhteiden Ministeriö
Useita Oulun seudun yrityksiä