< Takaisin hankkeisiin

Decreasing the Health Gap
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan alueiden väestön välillä on suuri terveysero. Tähän liittyvää tutkimustietoa oli jo ennen tätä hanketta kerätty runsaasti, mutta toistaiseksi ei analysoitu riittävästi. Hankkeen tavoitteena oli analysoida kerättyjä tutkimusaineistoja ja raportoida tulokset tieteellisinä artikkeleina, tehostaa terveyseroihin liittyvän tutkimusaineiston käyttöä Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa terveysstrategioiden ja toimintaohjelmien tausta-aineistona sekä tiedottaa väestölle terveyden epätasa-arvon taustalla olevista tekijöistä.

Keskeiset toimenpiteet

• kerätyn tutkimusaineiston analyysi ja tieteellisen artikkelin kirjoittaminen • suositusten kehittäminen Karjalan tasavallassa tarvittavista toimenpiteistä jotka liittyisivät ja tukisivat Terveet Elämäntavat -ohjelmaa, jossa Pitkärannan piiri oli pilottialueena

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tuotettiin tieteellinen artikkeli ”Pitkärannan piirin aikuisväestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijämuutokset vuonna 1992–2002”, laaja raportti ”Sosioekonomisten tekijöiden yhteys riskitekijöihin Pitkärannan piirin 25–64 -vuotiaassa väestössä” sekä kaksi selvitystä: ”Naisten lisääntymisterveys Pitkärannan piirin 25–64 -vuotiaalla naisväestöllä vuosina 1992–2002” ja ”Kroonisten riskitekijöiden yhteys kuolleisuuteen Pitkärannan piirin vuosien 1992, 1997 ja 2002 tutkimuskohteissa”. Terveyseroista ja terveyden eriarvoisuuden taustalla olevista tekijöistä tiedottamiseen käytettiin tehokkaasti ja onnistuneesti saatavilla olevaa Pitkärannan piirin ja Aunuksen piirin tutkimusaineistoa. Hanke käytti tiedottamiseen erilaisia lehtiä, radiota, televisiota sekä posteria ja esitteitä. Lisäksi hanke järjesti erilaisia tapahtumia, joissa terveyserojen kaventaminen oli keskeisesti esillä Joensuussa, Polvijärvellä, Petroskoissa ja Pitkärannassa. Hanke osallistui myös useisiin muiden tahojen järjestämiin terveysalan seminaareihin. Terveyserojen ja terveyseroihin vaikuttavien tekijöiden huomiointi kunnallisessa, seutukunnallisessa ja maakunnallisissa strategioissa ja toimintaohjelmissa (hyvinvointistrategiat, seudulliset terveyden edistämisen suunnitelmat ja maakuntaohjelma) sekä Karjalan tasavallassa terveet elämäntavat -ohjelmassa toteutui hyvin; terveyserojen kaventaminen huomioitiin Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen strategiassa ja vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa, Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston strategisissa painopisteissä sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa vuosille 2007-2010 (POKAT 2010). Hanke tuotti monipuolista terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä koskevaa tietoa. Tätä voidaan hyödyntää sekä kansallisesti että myös kansainvälisesti.Perustiedot