< Takaisin hankkeisiin

Cross-Border Road Traffic Safety (SE653)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin päätavoitteena on kehittää raja-alueen tieliikenneturvallisuutta poistamalla onnettomuusriskejä (border effect) yhdenmukaistamalla asuttujen alueiden läpi kulkevan tiestön tieturvallisuusperiaatteita EU:n ja Venäjän raja-alueella. Erityistavoitteet ovat: - mahdollistaa kestävään tieturvallisuuden periaatteisiin ja teknologioihin liittyvän tietotaidon siirtyminen EU-kumppaneilta venäläisille kumppaneille koskien tiheästi asuttuja alueita, joissa on paljon moottoriliikennettä. - toimeenpanna pilottiprojekteja esimerkkinä tieympäristön fyysisistä parannuksista (havainnollistaminen) ja seurata niiden tieturvallisuuteen liittyviä vaikutuksia Venäjällä - jakaa projektikumppanien Leningradin alueella hankkimia tietoa ja taitoja muille Venäjän alueille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua raja-alueyhteistyöhön

Keskeiset toimenpiteet

- Viipurin alueen tieliikenneturvallisuusohjelman kehittäminen - Tiealueiden, joilla on korkea onnettomuusriski, yksilöiminen ja venäläisten tiesuunnittelijoiden koulutus tieliikenneonnettomuuksien riskienhallinnasta - Organisoidaan kansalaisten osallistumista turvallisen kaupunkiympäristön kehittämisprosessiin - Organisoidaan pilottihankkeita, joissa siirretään kokonaisen teknologiaprosessin tietotaitoa - Vaarallisten tieosuuksien uudelleensuunnitelmien, joissa on otettu huomioon uudet periaatteet (sovellettuna tilanteeseen, missä moottoriliikenteen määrä on korkea) ja kansalaisten mukaan ottaminen suunnittelussa, pilottihankkeiden organisointi - Hankintaprosessi liikenneturvallisuustarvikkeiden ja –materiaalien ostamiseksi - Projektin laadunvalvonnan organisonti pilotoiduilla tietyömailla Viipurin ja Vsevolozhsk alueilla - Tutkimuksen tekeminen raja-alueen tieliikenneturvallisuudesta Kaakkois-Suomessa - Kaakkois-Suomen valtakunnan rajan ylittävän tiestön kehittämissuunnitelmien kehittäminen - Kilpailuttamisproseduuri Kaakkois-Suomen valtakunnan rajat ylittävien teiden liikenneturvallisuuden parantamistoimista - Tieturvallisuutta parantavien toimenpiteiden pilotointi rajanylitysteillä Kaakkois-Suomessa

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoite saavutettiin yhtenäistetyillä liikenneturvallisuusperiaatteilla ja tietotaidolla, päätöksentekoprosesseilla, metodologioilla ja täytäntöönpanokäytänteillä. Prosessi vahvisti suomalais-venäläistä yhteistyöverkostoa liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Muun muassa seuraavat tavoitteet saavutettiin: tieliikenneturvallisuusohjelman laatiminen vuosille 2015-2020 Viipurin ja Vsevolozhskin alueilla sekä korkeaonnettomuusriskisten tieosuuksien määrittäminen alueilla (black spot –analyysi). Venäläiset tiesuunnittelijat tutustutettiin tieliikenneonnettomuuksien riskienhallintaan. Kaakkois-Suomessa tehtiin tutkimus rajan ylittävien teiden liikenneturvallisuudesta ja ko. aluetta koskevia suunnitelmia tarkennettiin. Projektirahoituksella myös hankittiin ja asennettiin liikennemerkkejä ja muuta liikenneturvallisuutta parantavaa materiaalia.Perustiedot