< Takaisin hankkeisiin

Cross-Border Classroom
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Yhteishankkeen tavoitteena oli lisätä Venäjän Karjalan ja Suomen pienten koulujen opetuksen laatua ja monipuolisuutta sekä kehittää niitä oppimisympäristöinä. Luomalla koulujen välinen ”verkostoluokka” haluttiin tarjota pienille kouluille mahdollisuus laajentaa omaa opetustoimintaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä.

Keskeiset toimenpiteet

• Suomen ja Venäjän koulujen keskinäinen verkottuminen ja yhteistyöprojektit, verkostoluokkatoiminnan aloittaminen, • Uusien opetuskokonaisuuksien valmistelu, • Opettajien täydennyskoulutus, • Tietoteknisen infrastruktuurin parantaminen, • Virtuaalipedagogiikan klinikan perustaminen haja-asutusalueiden opettajien lisäkouluttamiseksi (Tacis).

Hankkeen tulokset

Suomesta hankkeessa oli mukana kahdeksan pientä alakoulua, Venäjän Karjalasta kymmenen hieman suurempaa koulua ja sekä ala- että yläkouluikäisiä oppilaita. Koulut osallistuivat hankkeen toimintaan aktiivisesti ja suunnitelman mukaiset tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan hankkeessa. Kouluverkosto osoittautui toimivaksi malliksi, jonka kautta saatiin kehittämistoimille laajempi pohja. Hankkeella saatiin lisättyä siihen osallistuneiden koulujen opetuksen monipuolisuutta, opettajien ammattitaitoa, tietoyhteiskuntakehitystä sekä laajennettua koulujen kansainvälistä verkostoa. Kouluille saatiin aikaan uutta kehittämisvirettä. Hankkeen kautta mahdollistui koulujen tutustuminen toistensa opetustyöhön ja arkeen. Hankkeen aikana toteutettiin viisi Suomen ja Karjalan pienten koulujen välistä kehittämishanketta, joiden sisällöt ja teemat kehitettiin koulujen omiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuen ja joiden tulokset ovat myös muiden koulujen hyödynnettävissä. Mukana olevien koulujen tietoteknistä infrastruktuuria täydennettiin tarpeiden mukaan ja hankintoja hyödynnettiin toiminnassa. Hankkeessa myös selvitettiin, millaisia koulujen toimintaan liittyviä palveluita voitaisiin järjestää keskitetysti. Opettajille järjestettiin täydennyskoulutusta, joka suunniteltiin siten, että se oli aidosti saavutettavissa ja sitä voitiin hyödyntää suoraan kehittämishankkeissa. Verkostoluokkatoiminnan kautta toteutettiin mm. yhteisiä Online-opetustunteja sekä Internettapaamisia. Tietyillä opetuksen substanssialueilla, kuten kielten opetuksessa, monikulttuurisuuskasvatuksessa ja historian opetuksessa, rajan ylittävästä yhteistyöstä katsottiin olevan konkreettista hyötyä. Tulevaisuudessa naapurimaan kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärryksen merkityksen katsottiin vain lisääntyvän. Hankkeen jatkotoimenpiteenä suunniteltiin hankehakemus Nordplus Russia -ohjelmaan, tavoitteena laajentaa tässä hankkeessa kehitettyä kouluverkostoa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2006-11-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

125 850 € / 100 850 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan pedagoginen instituutti
Haapajärven kaupunki
Utajärven kunta
Raahen kaupunki
Kärsämäen kunta
Pudasjärven kaupunki