< Takaisin hankkeisiin

Collaboration network on Euroarctic environmental radiation protection and research (KO130)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeella oli kolme pääätavoitetta: • Perustaa yhteistyöverkosto euroarktiselle alueelle • Edistää rajat ylittävää yhteistyötä säteilyviranomaisten, keskeisten tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien välillä ohjelma-alueella • Lisätä yleistä tietoisuutta säteilyturvallisuudesta, pelastusvalmiudesta ja ympäristössä esiintyvästä radioaktiivisuudesta Hankkeen erityistavoitteita olivat mm. • Säteilyturvallisuutta koskevan tiedon ja osaamisen jakaminen valtakunnanrajojen yli • Säteilyturvallisuutta ja -tutkimusta koskevien haasteiden ymmärtämisen edistäminen • Säteilyturvallisuuteen liittyvän pelastusvalmiuden parantaminen hankkeeseen osallistuvissa maissa • Mahdollisiin säteilyonnettomuuksiin liittyvän riskinarvioinnin parantaminen • Tiedon hankinta ympäristön säteilystä sekä radionuklidien esiintymisestä ja kasaantumisesta ympäristössä • Kansalaisten ja sidosryhmien tiedon lisääminen ydinteknologiasta, pelastusvalmiudesta ja ympäristössä esiintyvästä säteilystä sekä riskeistä ja haasteista.

Keskeiset toimenpiteet

WP1 Maaympäristö 1. Hankkeseen osallistuvien organisaatioiden kenttä- ja laboratoriotyöskentelyn vertaileminen ja mittausten laadun seuranta Suomessa, Norjassa ja Venäjällä 2. Euroarktisen alueen maaympäristön säteilytilanteen arviointi 3. Tiedon levittäminen euroarktisen alueen maaympäristön säteilytilanteesta WP2 Meriympäristö 1. Radioaktiivisuuden tason arviointi euroarktisen alueen merialueiden ekosysteemeissä. 2. Radioaktiivisten saasteiden leviämisen ja dynamiikan mallintaminen arktisilla merialueilla 3. Radionuklidien leviämisen matemaattinen mallintaminen hypoteettisten säteilyonnettomuuksien seurauksena euroarktisella alueella WP3 Ilma Tehtäväkokonaisuus jaettiin kahteen osaan: 1. Kahden säteilyonnettomuuden mallintaminen ja sen selvittäminen mitä seurauksia niillä olisi alueella yhden vuoden aikana 2. Kokeet, joissa arkistoista otettavien viikottaisten ilmanäytteiden avulla selvitetään mallintamistuloksientoimivuutta. WP4 Sosiaaliset vaikutukset Tehtäväkokonaisuus jaettiin kahteen osaan: 1. Potentiaalisten onnettomuuksien vaikutusten arviointi paikallistasiolla arkielämään ja poronhoitoon. 2. Vaikutusten arviointi matkailuun: sen toimenpiteille, tehtäville ja matkailuimagolle Tehtäväkokonaisuus WP4 yhdistettiin WP3:een (Ilma), ja sen oli odotettava ilmastovaikutusten mallinnusta ennenkuin riskien arviointi voitiin suorittaa. WP5 Yleinen tietoisuus Keskeiset toimenpiteet: • CEEPRA-hankkeen kotisivut viidellä kielellä • Kolme julkista seminaaria yleisölle ja kohderyhmille Suomessa, Norjassa ja Venäjällä • Luentoja ja yleistajuisia esityksiä ympäristön säteilytilanteen seurannasta, yhteistyöstä euroarktisella alueella, säteilyturvallisuudesta ja säteilyriskeistä. • Tiedotuslehtisiä yleisölle ja sidosryhmille • Loppuraportti on yleistajuinen esitys hankkeesta ja sen tuloksista. • Useita toimia median suuntaan

Hankkeen tulokset

Hanke on julkaissut tietoa radioaktiivisista aineista euroarktisella alueella ja ravintoketjussa, sekä tutkinut mahdollisten säteilyonnettomuuksien pitkäaikaisia vaikutuksia alueen alkuperäisväestöön, poronhoitoon, matkailuun ja muihin elinkeinoihin. Lisäksi hanke on luonut yhteyksiä eri toimijoiden välille, mikä edistää yhteisten strategioiden luomista, pelastusyhteistyötä ja säteilyn seurantaa.Perustiedot


Lyhenne

CEEPRA

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-16 - 2014-03-15

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

987 069 € / 887 671 €


Päätoteuttaja

Radiation and Nuclear Safety Authority
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Murmansk Marine Biological Institute of the Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences
Norwegian Radiation Protection Authority/ Statens Strålevern
Finnish Meteorological Institute (FMI-ARC)
Pöyry Finland Oy