< Takaisin hankkeisiin

Activating civic activities in Karelian villages
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali-, terveys ja opetusalan henkilöstölle valmiuksia kansainväliseen perhe- ja päihdetyön toteuttamiseen ja markkinointiin.

Keskeiset toimenpiteet

• lisätä tulevien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ymmärrystä yhteisestä kulttuuriperinnöstä ja ihmisten arjesta selviytymisestä erilaisissa ympäristöissä. • luoda edellytyksiä Diakoniaopiston sekä A-Killan henkilöstölle toimia kansainvälisessä perhe- ja päihdetyön kehittämisessä ja samalla myös opiskelijoille antaa mahdollisuus perehtyä työhön erilaisissa ympäristöissä. • kehittää kansalaistoimintaan perustuvaa päihteiden vastaista työtä yhteistyössä Karjalan kylien kanssa. • luoda kansalaisyhteiskunnan toteuttamisen mahdollistavia rakenteita, nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä toimintamalleja sekä A-Killan ideologiaan perustuva hoitomalli päihteitä väärinkäyttäville ja heidän perheilleen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen toiminnassa oli mukana suomalaisia opiskelijoita ja heidän ohjaajiansa sekä Kalevalan seurakunnan ja A-Killan edustajia. Projektissa työskentely antoi mukana olleille kokemuksia vieraasta kulttuurista ja hyvän mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan kansainvälisen perhe- ja päihdetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen aikana syntyi uusia, toimivia yhteistyösuhteita Jyskyjärven ja Kalevalan kyliin. Toimijat tulivat kyläläisille tutuiksi ja saavuttivat yhteistyössä tarvittavaa luottamusta kyläläisten parissa. Yhteistyön kautta saatiin arvokasta tietoa olemassa olevasta tilanteesta ja toimintamahdollisuuksista. Mukana olleet saivat konkreettisia kokemuksia paikallisista päihdeongelmista ja oppivat tarkastelemaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia uudesta näkökulmasta. Luotua yhteistyöverkostoa katsottiin voitavan hyödyntää tulevissa hankkeissa. Hankkeessa järjestettiin leiritapahtumia Kalevalassa ja Jyskyjärvellä ja laadittiin kirjallinen leirityöohje Karjala-yhteistyötä varten. Hankkeessa tiedotettiin A- Killan ja Al-Anonin toiminnasta, tuotettiin niiden ideologiasta ja toiminnasta suomen- ja venäjänkielistä esittelymateriaalia ja levitettiin toimintamalleja aktivoiden myös paikallisia tukihenkilöitä ja tehden vierailuja puolin ja toisin. Ideologioita saatiin tehtyä tutummaksi molemmin puolin rajaa ja Karjalan kylissä virisi keskustelu alkoholin aiheuttamista haitoista käyttäjille ja heidän ympäristölleen. Vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuva toiminta havaittiin Venäjällä uudeksi ja vaikeaksi ajatukseksi, siellä päihdeongelmaisten hoitoideologia painottuu laitoshoitoon. Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan hyvin päihdeongelmaisten läheisiä, mutta vähemmän päihdeongelmaisia. Toiminnan jalkauttamisen katsottiin siksi vaativan vielä paljon aikaa ja ponnistuksia. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä katsottiinkin tulevaisuudessa kannattavan suunnata erityisesti alkoholiongelmasta kärsivien lähiverkostoon. Toiminnan tuloksena kylissä jäi itämään mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän päihdetyön ja vertaistukitoiminnan toteuttamiseen.Perustiedot


Lyhenne

Activating civic activities in Karelian villages

Hankkeen kokonaiskesto

2001-06-29 - 2004-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

86 188 € / 41 991 €


Päätoteuttaja

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kalevalan diakoniatoimikunta
Kalevalan seurakunta
Jyskyjärven kyläneuvosto
Jyskyjärven koulu
Oulun A-Kilta ry
Al-Anon yhteisö